Bestyrelsesreferat fra d. 12/06 2012

Bestyrelsesmøde 2012-06-12

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Søvang I+II den 12. juni 2012

Til stede: Carsten Nielsen, Marianne Andersson, Lars Furbo, Hans Peter Hansen, Tejs Poppe,
Elisabeth Sørensen og Kasper Stouenborg

Referent: Kasper Stouenborg

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Carsten Nielsen
Næstformand: Hans-Peter Hansen
Kasser: Lars Furbo (Carsten adviserer administrationen om valget af kasser)

Generalforsamlingen
Der var ingen kommentarer til referatet fra generalforsamlingen.
Tejs rekvirerer referatet fra i år og sidste år og får det lagt på hjemmesiden.
I øvrigt skal hjemmesiden rettes med til den nye bestyrelse.

Nye viceværter
Der skal søges nye viceværter til foreningen. I Søvang I med virkning fra 1. august og i Søvang II
fra 1. oktober.
Lars og Marianne forfatter et stillingsopslag og hænger op i opgangene.
(Ansøgningsfrist bør være 1. juli, red.)

Varme
Det er fremover bestyrelsen der afgør hvornår der tændes og slukkes for varmen.

Skrald
Der er et ønske om at sløjfe skralderummene, så viceværterne ikke skal bruge tid på at flytte
skraldet fra skraldespandene over i containeren.
Carsten beder Ulla undersøge om vi kan få en container, hvor der er en lille skuffe i siden, så man
kan dumpe sit affald direkte i containeren uden at containeren misbruges til andre former for affald.

El-arbejde på loftet
El-installationerne på loftet er gamle og brandfarlige og skal renoveres hurtigst muligt.
Tejs står for at hjemtage tre tilbud på arbejdet som også skal inkluderer opsætning af brandalarmer
på lofter, fortrapper og bagtrapper.

Værksted på loftet i Søvang II
Det er konstateret at en beboer i Søvang II bruger et loftrum til værksted med maskiner, gasflasker
m.m. Denne brug af loftet vurderes at udgøre en brandfare og skal stoppes. Carsten og HansPeter tager kontakt til beboeren og beder vedkommende fjerne sine ting fra loftet.

Skt. Hans aften
Der afholdes som sædvanligt Skt. Hans fest på containerpladsen med afbrænding af brandbart
affald fra foreningen. Ulla bedes om at lave opslag i opgangene om arrangementet.

Afspærringsmateriel
Det meste af vores afspærringsmateriel er forsvundet efter facaderenoveringen.
Tejs undersøger om han kan skaffe os noget nyt.

Fælleslån
Der er tilsyneladende en del fejl i den skrivelse som administrationen har rundsendt.
Dels er der opgivet en løbetid for lånet på 6,75 år. Lånets løbetid er 20 år.
Desuden virker det som om at den angivne månedlige ydelse også indeholder de øvrige
fællesudgifter.
Carsten kontakter Carl og beder om at fejlene bliver rettet og rundsendt til beboerne på ny (gerne
på administrationens egen regning, red.)

Bestyrelsesmøder
Der afholdes bestyrelsesmøde hver den første tirsdag i måneden kl. 19:00
Grundet sommeren blev næste møde aftalt til tirsdag den 7. august.
Referenten foreslår dog et kort møde tirsdag en 3. juli hvor vi tager stilling til ansættelse af
vicevært til Søvang I, der jo skal træde til pr. 1. august.
På mødet den 7. august er det aftalt at bestyrelsen går en runde og besigtiger ejendommen.
Herudfra tages stilling til prioritering af de ønskede renovationsarbejder.