Bestyrelsesmødereferat d.18/8-2020

Tilstede. Carsten, Marianne, Lars, Dinah og Ulla

Afbud. Cristine.

 

Ad.1. Små arbejder.

  • Carsten har kontaktet Tårnby kommune, for at få dem til at kigge på om træerne på hele Søvang Alle, skal stynes. De har reageret på mail og vil vurdere, om der skal ske noget med træerne.
  • Marianne har kontaktet kommunen i forhold til rotter/Søvang Alle 17. Der er optaget en video, som sendes til kommunen, i forhold til at se om rotterne kommer ind til vores ejendom via kommunens kloark.
  • Grus på p-pladsen mellem husene. Marianne bestiller grus til levering på pladsen.
  • Der er opsat ny kvitteringsprinter i vaskehuset.
  • Container til affald til sortering, vil blive anskaffet til ejendommene i efteråret/september. Der skal ryddes op på fælles arealer og smides ud det vi ikke kan bruge. Beboerne vil også få mulighed for at smide ejendele i containeren. Carsten laver facebook opslag og opslag til hjemmesiden. Brandbare ting må ikke stå i opgangene, hverken på for-eller bagtrapper. Der skal være gennemgang på opgangene for brandvæsnet, hvis der skulle opstå brand i ejendommene.

 

Ad.2. Skraldesortering.

1.gang i kvartalet vil vi følge op på hvor langt Tårnby kommune er i

forhold til affaldssorteringsplanerne.

Der skal et link på hjemmesiden, så beboerne har let adgang til at

se hvordan der skal sorteres og hvor man kan aflevere forskellige

typer skrald.

 

Ad.3. Generalforsamling.

           Indkaldelse er ude. Bestyrelsen mødes kl.16.30, der hvor

Generalforsamlingen skal afholdes.

 

Ad.4. Økonomien.

           Økonomien ser fornuftig ud.

 

Referent. Ulla Holm

Bestyrelsesmøde d.21/4-2020

Tilstede. Lars, Marianne, Carsten, Dinah og Ulla

Fraværende. Cristine.

 

Ad.1. Aktivitetsliste.

           Aktivitetslisten blev gennemgået for færdige og igangværende projekter.

           Maling til opgange m.m.

           Vi skal have farvekoder af Hans Peter, og eventuelt også maling hos ham. 

           Vigtigt at vi får den maling som vi har malet med tidligere.

           Marianne har spurgt og vi afventer hvornår vi får maling.

 

           Tørretumbler er gammel og har på det sidste fået en del refperationer.

           Tørretumbleren bliver repareret i denne omgang, og Carsten er i gang med, at

           undersøge, hvad en ny tumbler vil koste, og hvilken en det skal være.

 

Ad.2. Dagrenovation.

           Forslag om forsøg med dagrenovation.

           660 liters containere fremfor poser og bindere.

           Vi overvejer hvor de kan stå. 

           Tårnby kommune mener vi skal have 13 stk. i alt til begge gårde.

           Vi starter med 5 dagrenovationscontainere i gård II.

           Viceværterne skal køre containerne ud til tømning en gang om uge.

 

Ad.3. Stigstrenge – VVS Østblik.

            Gennemgang af status på udskiftning af stigstrenge.

           Østblik VVS har givet skriftligt tilbud på udskiftning af tærede loftsledninger i 

           begge ejendomme. Det skal bliver lavet.

 

Ad.4. Robotplæneklippere.

         Ulla og Lars prøver at undersøge priser på robotplæneklippere. Gård II, forslog

         indkøb af robotplæneklippere, i stedet for traktor plæneklipperen. Der er intet 

         besluttet i forhold til indkøb af robotplæneklippere til græsslåning. 

 

Referent. Ulla Holm.

           

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/2-2020.

Referat fra bestyrelsesmødet d.18/2-2020.

 

Tilstede. Marianne, Lars, Cristine, Dinah og Ulla

Afbud. Carsten.

 

Ad.1. Serviceaftale med Østblik VVS.

           Serviceaftale er indgået og underskrevet. 750 pr. varmekælder = 1500 kr. i alt.

Ad.2. Jordstykke ved hegn mod metroen/p-plads mellem Søvang I og II.

           Thomas (vicevært gård I) klargør jordstykket og derefter lægges der brosten af

           Lars Christiansen. 

Ad.3. Stigstrenge Engmarken.

           Stigstrenge Engmarken 13 tv bad er lavet.

           Stigstrenge i badeværelser, Engmarken 15 th. laves i uge 9.

Ad.4. Tag på begge ejendomme.

           Der har været en fagmand forbi, for at kigge på tag. Gennemgik begge

           ejendommes tag. Umiddelbart skøn, er at tagene kan holde ca.30 år endnu. 

Ad.5. Vinduer.

           Vi har 2 defekte vinduer på trapperne i SØ I. Vrøgum er kontaktet for at få en

           pris på nye. 

Ad.6. Affaldscontainere.

           Marianne kontakter igen den ansvarlige i kommunen. Dette for at få justeret

           antallet af containere, til sorteret affald.

Ad.7. Klapborde til fællesrum.

           2 stk. sammenfoldelige borde købes til fællesrum. Marianne og Carsten er

          ansvarlige, for køb. 

 

        Ad.8. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

           Der er ingen juridiske muligheder, vi kan henvise til, for at få arbejdsbiler væk

           fra private p-arealer.

           

Ad.9. Fordøre i begge ejendomme.

          Vi har fået tilbud hjem på udskiftning af fordøre i alle opgangene. Kun for at

          få overblik over priserne.

Ad.10. Bagdøre og andre nye døre.

             Slorup kommer og tjekker dørlåse. Flere fungerer ikke optimalt.

             Carsten har kontakten. 

Ad.11. Elimar.

             Udendørsstik, til bl.a. juletræerne er sat op i begge gårdene.  På gavlen

             ved nr. 21, vil der blive opsat lys ved containerne  

Ad.12. Juletræsrør.

             Permanente rør til juletræer i græsset, bliver sat i græsset i begge gårde 

             i løbet af året.

Ad.13. Revisor.

             Carsten og Marianne, arbejder på at få et nedslag i prisen på de opgaver 

             revisionsfirmaet udfører for foreningen.

Ad.14. Saltspreder

             Vi har problemer med rust på vores næsten nye saltspreder, Carsten

              kontakter Svenningsen, hvor den er købt.

 Ad.15. Planter i opgangene.

            Cristine har kontaktet beboer omkring planter på reposer i opgang.

            urtepotter direkte på gulv kan lave mærker og ødelægger linoliumet.

 

           

Ad.16. Ejerforeningens kontakt til kommunen.

             Lars er kontaktperson i forhold til renovation og rotter m.m.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.17.03.2020 kl.19.

d.21.04.20, 19.05.20, 16.06.20 og 18.08.20

 

Referent. Ulla

             

 

           

Bestyrelsesmøde referat januar 2020

Bestyrelsesmøde referat januar 2020.

Tilstede. Cristine, Dinah, Marianne, Carsten og Ulla

Afbud. Lars.

 

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Intet nyt.

 

Ad.2. Serviceaftale med VVS Østblik.

           Inden serviceaftalen med VVS Østblik underskrives og lægges i dropboks, skal

           der stilles afklarende spørgsmål, til de oplyste priser for servicen, og hvem der 

           bestemmer, hvornår det månedlige VVS besøg, i varmekældrene finder sted.

           Marianne er ansvarlig.

           Viceværterne i begge ejendomme holder stadig øje med vandtryk og

           vandpåfyldning, hvis nødvendig.

Ad.3. Plads ved fælles p-plads mellem gård I og II.

          Pladsen indtil hegnet klargøres af Thomas, vicevært gård I, og laves derefter

          færdig, af Lars Christiansen. Omkostning ca.11.000 kr. Efterfølgende kommer

         der, et nyt  lag grus på pladsen.

         Optagning af brosten ved gård I og grus/asfaltering 35.000 kr. ( er aftalt og skal

         laves).

 

Ad.4. Engmarken 11-15.(højre side).

           Rør på loftet skal laves. Stigstrenge, koldt/varmt vand. Tilbud fra Østblik

           66.000 kr. uden moms.

Ad.5. Cykeloprydning.

         Ulla laver opslag om oprydning og seddel til den enkelte lejlighed.

          Opslaget kommer ud i marts måned, med en frist på 1 måned, til at få strips på

          cykler, man ejer.

 

Ad.6. Gennemgang af tagene på ejendommene.

           En murer skal vurderer tagene. Dinah spørger sin tømrefar, om han kender en

           murer der kan gøre det.

Ad.7. Vinduer i for- og bagopgang.

           Søvang alle 17 2, baggangen og Engmarken 15 1 – vindue til højre, fortrappen.

           Vinduernes beslag/hængsler er gået i stykker og der skal nye på, hvis vi skal

            kunne åbne dem igen. 

            Carsten kontakter Vrøgum vinduer og får et tilbud på hvad det koster, og om

           de kan ordnes.

Ad.8. Affaldscontainere.

           Marianne aftaler justering af antal containere med kontaktperson på

           Kommunen.

Ad.9. Fælles arbejdsweekend.

          Forslag om at bruge en arbejdsweekend/dag på at få i stand sat ”det lille

         fællesrum i gård I”. To nye sammenklappelige borde købes.

         (Marianne/Carsten). Vi finder tid til arbejdet i april/maj 2020.

         bestyrelsesmødet d.17.marts laves indkaldelsen.

Ad.10. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

            Carsten kontakter administrationen/Tina for at høre om vi har juridisk

            mulighed for, at hindre beboernes arbejdsbiler i at parkerer på private p-

            pladser.

Ad.11. Blomsterkasser gård I.

             Vi indhenter et tilbud på hvad det vil koste.

          Hoveddøre gennemgås for, at se om de kan repareres yderligere. Dinah

          kontakter sin far, der er tømrer, for at få et fagligt tjek af dørene.

          Dette for at finde ud af hvad vi skal foretage os, med hensyn til hoveddørene i 

          ejendommene.

 

Ad.12. Træbygning gård II.

             Bygningens træ er i en dårlig forfatning. Det er konstateret, men ikke højt

             prioriteret, at gøre noget ved det nu.

             Låge og hegn til haven i gård II, trænger til maling.

             Låge i gård II til gaden. Dinah spørger sin far, der er tømre, om det er muligt,

            at flytte den længere ud.

Ad.13. Elimar, lys.

             Der skal laves ude stik i begge gårde. Der skal en lampe på endevæg i gård II.

             Carsten kontakter Elimar.

             

             Der skal platforme i græsset i begge gårde, til juletræerne. Marianne har

             indhentet tilbud, og der er sagt ok for at få det lavet.

Ad.14. Revisor.

             Vi beholder den eksterne revisor vi har nu, men Marianne og Carsten

             kontakter revisoren, for at snakke om prisen for den revision, de udfører.

             Hvis den kan forhandles lidt ned prøves det.

Ad.15 Saltspreder.

            Vi undersøger om vi kan gøre noget ved den vi har og hvad nyt vi kan få der

            kan holde til salt uden at ruste. 

Ad.16. Planter i opgangene.

             Vi vil have planter i opgangene væk fra gulvene på fortrapperne. Står de

             direkte på gulvet ødelægger krukkerne linoleummet.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.18.februar kl.19.

Referent. Ulla Holm.

 

 

Bestyrelsesmødereferat d. 9/10-2019

Tilstede. Dina, Carsten, Marianne, Lars og Ulla

Afbud. James

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Vedligeholdelse – maling af cykelskure m.m. foregår i øjeblikket.

           Asfaltering er planlagt, men vi ved ikke i øjeblikket, hvornår arbejdet udføres.

           VVS Østblik har vi et udestående med på 78.000 kr.

            29.oktober 2019 – varmtvandsbeholderne i varmekældrene renses og det

            varme vand lukkes i den forbindelse.

          Rotter er fundet i en rottekasse i både gård I og II. Dørene skal holdes lukkede.

          Kasserne bibeholdes i foreningen. Vi betaler for 10 kasser (4 i gård II og 6 i

         gård I).

         Tommy fra VVS Østblik, rykkes for en servicaftale på varmeanlæggene i vores

        ejendomme.

Ad.2. Økonomi.

           Varmeblæser i vaskeriet skal skiftes. 16.000 kr + moms er prisen for at skifte.

           Bestyrelsen sagde ok for udskiftning. Carsten ansvarlig.

           Fri vask til Bestyrelsesmedlemmer. Fri vask har man kun, hvis man deltager

           aktivt, i Bestyrelsens arbejde.

Ad.3. Affaldssortering.

           Beholdere til metal og plast kommer i oktober. Sedler med orientering om den

       nye affaldssortering, afleveres til den enkelte lejligheds beboere, når

       containerne er kommet.

    

       Storskraldscontainer med sortering vil koste 15.000 kr. Vi budgettere med

      omkostningen til forårsrengøring i ejendommene.

Ad.4. Renovering af lejligheder.

           Kan Bestyrelsen sikre sig, på nogen måde, at lejlighedsejere renoverer, deres

           lejligheder forsvarligt, og lovligt? DEAS spørges. Carsten er ansvarlig.

Ad.5. Beskæring af træer.

           Der skal beskæres træer i have II. Prisen er 16.000 kr. inkl. moms.

           Bortskaffelse af træet er med i prisen. Birketræet skal have toppen skåret af,

           det mangler vi med i den angivne pris.

           Inden der siges ja til tilbuddet spørger Carsten sin søn, om han kan klare

           beskæringsopgaven.

Ad.6. Informationsfolder.

           Informationsfolderen er opdateret. Der bliver rettet i punktet med nøgler

           inden opdatering er helt ok. Ulla ansvarlig.

           Bestyrelseslisten skal kopieres og opsættes i alle opgange. Det blev foreslået,

           at der kommer billede af Bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden og måske

          på listen. Carsten er i gang med opgaven.

Næste møde. D.6/11-2019.                 Referent Ulla Holm.

Bestyrelsesmødereferat september d. 11/9-2019

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristina, Dina og Ulla

Afbud. Lars og James.

Ad.1. Aktivitetslisten.

          Listens arbejder, og igangværende arbejder på ejendommene blev

          gennemgået.

          Der er lavet stikkontakter på lofterne. Det er til brug ved rengøring af lofterne.

          Thomas kommer med et tilbud på indkøb af en støvsuger til hvert loft – gård I

          og II. Der indkøbes to støvsugere.

          Rottekasser afbestilles. Marianne har opgaven. Der bliver kigget på rotter ved

         Søvang alle 17, fortsat og vi prøver at finde en løsning på rotteproblemet der.

Ad.2. Økonomi.

           Der er ca. brugt 200.000 kr. på dette års regnskab til nu, til VVS arbejde. Der er

           3 måneder tilbage, så økonomien ser ok ud.

Ad.3. Skift af revisor.

           Det undersøges stadig om vi skal skifte revisor.

           Vi prøver, at rette henvendelse til vores administration, for at prøve, at få

           renten på fælleslånet ned.

Ad.4. Ajourføring af informationsmappen.

          Ordensregler og affaldssortering skal opdateres i informationsmappen og

          øvrigt stof kigges efter om det er opdateret.

     Informationsmappen ligger i Dropbox. Ulla er ansvarlig,for at lave rettelser, og

    opdateringer, inden næste bestyrelsesmøde.

Ad.5. Eventuelt.

           Storskraldscontainer. Der er meget vi ikke må smide i den hvis vi skulle bruge

          den til oprydning på ejendommene. Der bliver rettet henvendelse til Marius

          Pedersen, for at høre hvad de skal have for, at komme med en container til

         usorteret storskraldsaffald, og hente den igen.

         Haveaffaldscontainer får vi fortsat leveret et par gange årligt.

Referent. Ulla Holm

      

           

Bestyrelsesmøde d. 12/6-2019

Dropbox, Dina Bestyrelsens nye medlem, skal inviteres til Dropbox. Vi skal finde ud
af hvordan. Ulla/Carsten på opgaven.

Ad.1. Aktivitetsliste og vedligeholdelsesplan gennemgået.
Rensning af tagrender. Et tilbud hentet hjem på 55.000 kr.
Cristine ville undersøge hvad lift koster hos Anders Andersen rengøring for
weekend lån.
Dina undersøger en pris hos sin far, der er tømre og som lejer lift af og til.
Når tilbuddene er hjemme tager vi stilling til om tagrensning er ”et gør det
selv projekt og dermed den billige model. Opgaven skal udføres i år.

Grus på p-plads mellem ejendommene.
Ukrudt skal sprøjtes og derefter vil der blive købt perlegrus til pladsen.
Opgaven er i gang.
Tomas laver bed færdigt med perlegrus og kant ved p-pladsen.
Stigstrenge liste er opdateret. Spørgsmål om, om returrør i stuelejligheder skal
med på listen over udskiftede rør? Tilstanden på rørene bliver gået
efter, og de bliver udskiftet hvis nødvendigt, som øvrige rør i ejendommene.
Cristine opdaterede listen.

Problemer med råd i gulvbjælke i Engmarken 15. Forsikringen er involveret.
Gulvet er lukket. Carsten ville gerne have en tømre til at se på nogle billeder af
hvordan skaden er udbedret. Dette i forhold til at det er en anmeldt skade og
vi skal undgå yderligere rådskader.

Snak om faldstammer i bad/toilet rum i lejlighederne. Hvis de skal bøjes betaler
ejeren selv for denne opgave, ejerforeningen betaler faldstamme i lejligheder.

Der skal stå på hjemmesiden, at beboere skal kontakte Bestyrelsen i god tid før,
der laves køkken og bad i lejlighederne. Dette for at det kan blive planlagt på
bedste måde, for alle involverede.

Bestyrelsesmiddag d.10 eller 24.august.

Bestyrelsesmøder året ud.
7.august
11.september
9.oktober
6.november
4.december

Referent. Ulla

Bestyrelsesmøde referat d. 24/4-2019

Tilstede. Tina DEAS, Marianne, Lars, Carsten, Cristine, James og Ulla.
Afbud. Ingen.

Ad. Økonomi gennemgang.
Tina fra DEAS var tilstede på mødet for at være med til at forklare budgettet for
2019, og hvorfor det er en god ide, at vi foreslår en stigning i fællesudgifterne.
Grundfond/opsparing er tænkt som opsparing til fremtidige store
renoveringsopgaver. Vi ønsker at kunne henlægge ca. 200.000 kr. hvert år til
grundfonden.
Vi har et underskud på 193.000 kr. som vi skal have dækket. Driftsudsving på
budgettet grundet højere udgifter, end indtægterne har rakt til.
Vi dækker underskud med grundfondsmidler. Vi foreslår på Generalforsamlingen
en stigning i fællesudgifterne på de 3 % vi allerede betaler + 8 %. Dette for at
have et overskud på driftsbudget, og for at kunne henlægge 200.000 kr. til
grundfonden.
Forslag om forhøjelse af fællesudgifter, sker med tilbagevirkende kraft, så de
Opkræves fra januar 2019 og frem.
Arbejdsweekender og forslag om betaling, hvis man ikke dukker op og deltager
bliver skrinlagt.

Ad.2. Affald.
Vi fortsætter med at bruge poser, og Ulla finder ud af, hvor vi køber dem fremover.

Vedligeholdelsesplan opdateres, og Marianne spørger Hans Peter omkring priser i
forhold til det vi skal have ordnet i 2019.

Referent. Ulla Holm

Bestyrelsesmøde d. 23/2-2019

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristine, Lars og Ulla
Afbud. James

Ad.1. Aktivitetslistegennemgang.
5 lamper i gård II skal have skiftet pærer. Ullas opgave.
6 nye lamper på plankeværk ved p-pladsen mellem ejendommene
købes hos Elimar, og opsættes af dem.

Der bliver indhentet tilbud på rensning af tagrender på begge
ejendomme.
Asfalt Engmarken eller lapning af huller. Vi får tilbud hjem på begge
dele.

Tilbud på blomsterkasser i gård I indhentes.
Tørrestativ i gård I laves i år.
Stakit ved forhave i gård II, fjernes og der kommer hæk i stedet.
Træer i gård II, skal beskæres.
Thomas, vicevært i gård I, spørges om at udføre følgende opgaver og
få betaling for det. Stolper i forhaver Engmarken fjernes. Flise ved p-
plads i gård I fjernes og jordstykket ved p-plads mellem
ejendommene fræses eller graves med maskine. Plante hæk i
forhaver gård II.

2

Ad.2. Hjemmesiden.
Der indskrives på hjemmesiden om fuger ved vinduer.
Informationsmappen kommer på hjemmesiden. Beboerne i Søvang
I og II opfordres til at tilmelde sig sms-service på hjemmesiden, så
man får besked, når der er nyt på siden.
Ejendommens forsikring lægges på hjemmesiden.
Peter laver facebookgruppe.

Ad.3. Vedtægter.
Vedtægter skal gennemgås inden generalforsamlingen.
Forslag fra ordinær og ekstraordinær generalforsamlingen 2018
skal igen, med på generalforsamling i 2019.
Fællesudgifter. Brev fra DEAS, der fortæller hvad fælles udgifter
dækker. (Carsten har opgaven og spørg DEAS om de kan lave et
papir med disse informationer).

Referent. Ulla Holm

Bestyrelsesmødereferat d. 23/1-2019

Tilstede. Lars, Marianne, Cristine, Carsten og Ulla

Afbud. James.

Ad.1. Økonomi.

           Budget 2018 og forbrug er næsten overholdt. Der er en lille overskridelse. Det

           ser fint ud. Der er brugt penge fra grundfonden til indmeldelse i nyt

          forsikringsselskab.

Ad.2. Vedligeholdelsesplan og opgaver i 2019.

           Renovation. Kommunen har overtaget tømning af containere efter Marius

           Pedersen. Til efteråret skal vi begynde at sortere plast og metal.

           Affaldsposer købes hos kommunen fremadrettet.

          Fliser er rettet op på fortovet på Engmarken.

          VVS Østblik. Søvang alle nr. 27, stigstrenge skiftes, nr.31, badeværelser,

          stigstrenge skiftes. Søvang II, loftet. Der hvor der sidder klemmer bliver der

         skiftet rør.

         Tagrender skal renses.

         Asfalt på Engmarken. Lapning af huller eller helt nyt asfalt. Vi undersøger hvad

         vi skal få gjort.

      Legehus i gård I gik i stykker i blæsten. Vi køber et nyt Bamselegehus. Det bliver

      undersøgt, om forsikringen, vil dække legehus tabet.

      Lys i gårdene. Vi ser på, hvor vi mangler lys i gårdene, og Elimar for opgaven,

      med at få lys, der hvor vi mener vi mangler.

      

      Gård I skal have blomsterkasser i gården, kasser som dem gård II fik lavet sidste

      år.

      Generalforsamling. Generalforsamlingen bliver i maj måned. Forslag til

      Generalforsamlingen skal være hos administrationen/Bestyrelsen senest

      15.februar 2019.

      Vi vil indfører 2 fælles arbejdsdage om året. Udebliver man fra dagene koster det

      500 kr.

    Vi mangler lige nu en suppleant i Bestyrelsen.

    Næste Bestyrelsesmøde bliver Onsdag d.20/2-2019 kl.19

Referent. Ulla Holm