Ubudne gæster

Der har i aftes/nat været ubudne gæster i en stuelejlighed i Søvang II. Indbruddet er foregået fra gårdsiden ved hjælp af havestol og brækjern. Vindueshasper er flået i stykker.
Politi har været på stedet og optaget rapport.

Bestyrelsesmødereferat d. 9/10-2019

Tilstede. Dina, Carsten, Marianne, Lars og Ulla

Afbud. James

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Vedligeholdelse – maling af cykelskure m.m. foregår i øjeblikket.

           Asfaltering er planlagt, men vi ved ikke i øjeblikket, hvornår arbejdet udføres.

           VVS Østblik har vi et udestående med på 78.000 kr.

            29.oktober 2019 – varmtvandsbeholderne i varmekældrene renses og det

            varme vand lukkes i den forbindelse.

          Rotter er fundet i en rottekasse i både gård I og II. Dørene skal holdes lukkede.

          Kasserne bibeholdes i foreningen. Vi betaler for 10 kasser (4 i gård II og 6 i

         gård I).

         Tommy fra VVS Østblik, rykkes for en servicaftale på varmeanlæggene i vores

        ejendomme.

Ad.2. Økonomi.

           Varmeblæser i vaskeriet skal skiftes. 16.000 kr + moms er prisen for at skifte.

           Bestyrelsen sagde ok for udskiftning. Carsten ansvarlig.

           Fri vask til Bestyrelsesmedlemmer. Fri vask har man kun, hvis man deltager

           aktivt, i Bestyrelsens arbejde.

Ad.3. Affaldssortering.

           Beholdere til metal og plast kommer i oktober. Sedler med orientering om den

       nye affaldssortering, afleveres til den enkelte lejligheds beboere, når

       containerne er kommet.

    

       Storskraldscontainer med sortering vil koste 15.000 kr. Vi budgettere med

      omkostningen til forårsrengøring i ejendommene.

Ad.4. Renovering af lejligheder.

           Kan Bestyrelsen sikre sig, på nogen måde, at lejlighedsejere renoverer, deres

           lejligheder forsvarligt, og lovligt? DEAS spørges. Carsten er ansvarlig.

Ad.5. Beskæring af træer.

           Der skal beskæres træer i have II. Prisen er 16.000 kr. inkl. moms.

           Bortskaffelse af træet er med i prisen. Birketræet skal have toppen skåret af,

           det mangler vi med i den angivne pris.

           Inden der siges ja til tilbuddet spørger Carsten sin søn, om han kan klare

           beskæringsopgaven.

Ad.6. Informationsfolder.

           Informationsfolderen er opdateret. Der bliver rettet i punktet med nøgler

           inden opdatering er helt ok. Ulla ansvarlig.

           Bestyrelseslisten skal kopieres og opsættes i alle opgange. Det blev foreslået,

           at der kommer billede af Bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden og måske

          på listen. Carsten er i gang med opgaven.

Næste møde. D.6/11-2019.                 Referent Ulla Holm.

Bestyrelsesmødereferat september d. 11/9-2019

Tilstede. Marianne, Carsten, Cristina, Dina og Ulla

Afbud. Lars og James.

Ad.1. Aktivitetslisten.

          Listens arbejder, og igangværende arbejder på ejendommene blev

          gennemgået.

          Der er lavet stikkontakter på lofterne. Det er til brug ved rengøring af lofterne.

          Thomas kommer med et tilbud på indkøb af en støvsuger til hvert loft – gård I

          og II. Der indkøbes to støvsugere.

          Rottekasser afbestilles. Marianne har opgaven. Der bliver kigget på rotter ved

         Søvang alle 17, fortsat og vi prøver at finde en løsning på rotteproblemet der.

Ad.2. Økonomi.

           Der er ca. brugt 200.000 kr. på dette års regnskab til nu, til VVS arbejde. Der er

           3 måneder tilbage, så økonomien ser ok ud.

Ad.3. Skift af revisor.

           Det undersøges stadig om vi skal skifte revisor.

           Vi prøver, at rette henvendelse til vores administration, for at prøve, at få

           renten på fælleslånet ned.

Ad.4. Ajourføring af informationsmappen.

          Ordensregler og affaldssortering skal opdateres i informationsmappen og

          øvrigt stof kigges efter om det er opdateret.

     Informationsmappen ligger i Dropbox. Ulla er ansvarlig,for at lave rettelser, og

    opdateringer, inden næste bestyrelsesmøde.

Ad.5. Eventuelt.

           Storskraldscontainer. Der er meget vi ikke må smide i den hvis vi skulle bruge

          den til oprydning på ejendommene. Der bliver rettet henvendelse til Marius

          Pedersen, for at høre hvad de skal have for, at komme med en container til

         usorteret storskraldsaffald, og hente den igen.

         Haveaffaldscontainer får vi fortsat leveret et par gange årligt.

Referent. Ulla Holm

      

           

Husk at sætte termostaten på 5 og andre beskeder

Om ikke så lang tid sætter vi varme på, så husk at sætte jeres termostater på 5.
Onsdag d. 11. september bliver der lukket for vandet i 4 timer i Søvang I. Årsagen er, at vi har en utæt ventil ved nummer 17. Det bliver varslet på fortrapperne inden.
Husk at lukke vinduer og døre
Husk at lukke vinduer og døre i opgangene.
Dørene og vinduerne skal ikke stå åbne i al slags vejr, da vi både risikerer skader og knækkede hængsler.
Tjek tagrender for blade
Beboerne på 2. sal bør checke nedløbskasserne for blade, og evt. stikke et kosteskaft ned i kassen for at få frit løb.
Det er testet i nr. 17 og virkede. Hvis vi selv tjekker, slipper vi for at betale op til 50.000 for tagrensning.
På forhånd tak?

Bestyrelsesmøde d. 12/6-2019

Dropbox, Dina Bestyrelsens nye medlem, skal inviteres til Dropbox. Vi skal finde ud
af hvordan. Ulla/Carsten på opgaven.

Ad.1. Aktivitetsliste og vedligeholdelsesplan gennemgået.
Rensning af tagrender. Et tilbud hentet hjem på 55.000 kr.
Cristine ville undersøge hvad lift koster hos Anders Andersen rengøring for
weekend lån.
Dina undersøger en pris hos sin far, der er tømre og som lejer lift af og til.
Når tilbuddene er hjemme tager vi stilling til om tagrensning er ”et gør det
selv projekt og dermed den billige model. Opgaven skal udføres i år.

Grus på p-plads mellem ejendommene.
Ukrudt skal sprøjtes og derefter vil der blive købt perlegrus til pladsen.
Opgaven er i gang.
Tomas laver bed færdigt med perlegrus og kant ved p-pladsen.
Stigstrenge liste er opdateret. Spørgsmål om, om returrør i stuelejligheder skal
med på listen over udskiftede rør? Tilstanden på rørene bliver gået
efter, og de bliver udskiftet hvis nødvendigt, som øvrige rør i ejendommene.
Cristine opdaterede listen.

Problemer med råd i gulvbjælke i Engmarken 15. Forsikringen er involveret.
Gulvet er lukket. Carsten ville gerne have en tømre til at se på nogle billeder af
hvordan skaden er udbedret. Dette i forhold til at det er en anmeldt skade og
vi skal undgå yderligere rådskader.

Snak om faldstammer i bad/toilet rum i lejlighederne. Hvis de skal bøjes betaler
ejeren selv for denne opgave, ejerforeningen betaler faldstamme i lejligheder.

Der skal stå på hjemmesiden, at beboere skal kontakte Bestyrelsen i god tid før,
der laves køkken og bad i lejlighederne. Dette for at det kan blive planlagt på
bedste måde, for alle involverede.

Bestyrelsesmiddag d.10 eller 24.august.

Bestyrelsesmøder året ud.
7.august
11.september
9.oktober
6.november
4.december

Referent. Ulla

Bestyrelsesmøde referat d. 24/4-2019

Tilstede. Tina DEAS, Marianne, Lars, Carsten, Cristine, James og Ulla.
Afbud. Ingen.

Ad. Økonomi gennemgang.
Tina fra DEAS var tilstede på mødet for at være med til at forklare budgettet for
2019, og hvorfor det er en god ide, at vi foreslår en stigning i fællesudgifterne.
Grundfond/opsparing er tænkt som opsparing til fremtidige store
renoveringsopgaver. Vi ønsker at kunne henlægge ca. 200.000 kr. hvert år til
grundfonden.
Vi har et underskud på 193.000 kr. som vi skal have dækket. Driftsudsving på
budgettet grundet højere udgifter, end indtægterne har rakt til.
Vi dækker underskud med grundfondsmidler. Vi foreslår på Generalforsamlingen
en stigning i fællesudgifterne på de 3 % vi allerede betaler + 8 %. Dette for at
have et overskud på driftsbudget, og for at kunne henlægge 200.000 kr. til
grundfonden.
Forslag om forhøjelse af fællesudgifter, sker med tilbagevirkende kraft, så de
Opkræves fra januar 2019 og frem.
Arbejdsweekender og forslag om betaling, hvis man ikke dukker op og deltager
bliver skrinlagt.

Ad.2. Affald.
Vi fortsætter med at bruge poser, og Ulla finder ud af, hvor vi køber dem fremover.

Vedligeholdelsesplan opdateres, og Marianne spørger Hans Peter omkring priser i
forhold til det vi skal have ordnet i 2019.

Referent. Ulla Holm