Bestyrelsesmødereferat d.18/8-2020

Tilstede. Carsten, Marianne, Lars, Dinah og Ulla

Afbud. Cristine.

 

Ad.1. Små arbejder.

  • Carsten har kontaktet Tårnby kommune, for at få dem til at kigge på om træerne på hele Søvang Alle, skal stynes. De har reageret på mail og vil vurdere, om der skal ske noget med træerne.
  • Marianne har kontaktet kommunen i forhold til rotter/Søvang Alle 17. Der er optaget en video, som sendes til kommunen, i forhold til at se om rotterne kommer ind til vores ejendom via kommunens kloark.
  • Grus på p-pladsen mellem husene. Marianne bestiller grus til levering på pladsen.
  • Der er opsat ny kvitteringsprinter i vaskehuset.
  • Container til affald til sortering, vil blive anskaffet til ejendommene i efteråret/september. Der skal ryddes op på fælles arealer og smides ud det vi ikke kan bruge. Beboerne vil også få mulighed for at smide ejendele i containeren. Carsten laver facebook opslag og opslag til hjemmesiden. Brandbare ting må ikke stå i opgangene, hverken på for-eller bagtrapper. Der skal være gennemgang på opgangene for brandvæsnet, hvis der skulle opstå brand i ejendommene.

 

Ad.2. Skraldesortering.

1.gang i kvartalet vil vi følge op på hvor langt Tårnby kommune er i

forhold til affaldssorteringsplanerne.

Der skal et link på hjemmesiden, så beboerne har let adgang til at

se hvordan der skal sorteres og hvor man kan aflevere forskellige

typer skrald.

 

Ad.3. Generalforsamling.

           Indkaldelse er ude. Bestyrelsen mødes kl.16.30, der hvor

Generalforsamlingen skal afholdes.

 

Ad.4. Økonomien.

           Økonomien ser fornuftig ud.

 

Referent. Ulla Holm

Hovedforsynings rør

Hej
Vi har fundet et hul i vores hovedforsynings rør som går igennem lejlighederne i Søvang Alle 17 th.
Lige nu holder det. Men vi kan i løbet af næste uge komme til at skulle lukke for det kolde vand uden varsel.
Carsten.

Vandrør på loftet skiftet i Søvang I

Hej
Så blev vores vandrør på loftet skiftet i Søvang I.
Det kan betyde at nogen beboere vil opleve faldende vandtryk i badeværelset og køkkenet.
Til de beboere der mangler vandtryk vil jeg gerne have besked så Østblik kan kontakte jer for udbedring.
Carsten.

Bestyrelsesmøde d.21/4-2020

Tilstede. Lars, Marianne, Carsten, Dinah og Ulla

Fraværende. Cristine.

 

Ad.1. Aktivitetsliste.

           Aktivitetslisten blev gennemgået for færdige og igangværende projekter.

           Maling til opgange m.m.

           Vi skal have farvekoder af Hans Peter, og eventuelt også maling hos ham. 

           Vigtigt at vi får den maling som vi har malet med tidligere.

           Marianne har spurgt og vi afventer hvornår vi får maling.

 

           Tørretumbler er gammel og har på det sidste fået en del refperationer.

           Tørretumbleren bliver repareret i denne omgang, og Carsten er i gang med, at

           undersøge, hvad en ny tumbler vil koste, og hvilken en det skal være.

 

Ad.2. Dagrenovation.

           Forslag om forsøg med dagrenovation.

           660 liters containere fremfor poser og bindere.

           Vi overvejer hvor de kan stå. 

           Tårnby kommune mener vi skal have 13 stk. i alt til begge gårde.

           Vi starter med 5 dagrenovationscontainere i gård II.

           Viceværterne skal køre containerne ud til tømning en gang om uge.

 

Ad.3. Stigstrenge – VVS Østblik.

            Gennemgang af status på udskiftning af stigstrenge.

           Østblik VVS har givet skriftligt tilbud på udskiftning af tærede loftsledninger i 

           begge ejendomme. Det skal bliver lavet.

 

Ad.4. Robotplæneklippere.

         Ulla og Lars prøver at undersøge priser på robotplæneklippere. Gård II, forslog

         indkøb af robotplæneklippere, i stedet for traktor plæneklipperen. Der er intet 

         besluttet i forhold til indkøb af robotplæneklippere til græsslåning. 

 

Referent. Ulla Holm.

           

 

Orientering fra DEAS

Jeg skriver til dig for at orientere om, at alle frister for aflæggelse af forbrugsregnskaber er blevet forlænget af Regeringen til den 4. oktober 2020 på grund af situationen med COVID-19.
For foreninger gælder
Det betyder, at I senest den 4. oktober 2020 vil modtage forbrugsregnskabet. Vi fremsender naturligvis regnskaberne så hurtigt, som det er muligt, og nogle foreninger har allerede modtaget deres regnskab.
Forlængelsen får ikke betydning for data og forbruget i foreningens forbrugsregnskab, da regnskabsperioden ikke er blevet ændret. Det er blot selve fristen for aflæggelsen af regnskaberne, der er blevet forlænget. Og I modtager regnskabet på samme måde, som I plejer.
Særligt for foreninger med lejere
Hvis der er beboere i foreningen, der fremlejer, er den nye frist for aflæggelse af regnskaber også gældende for dem.
Baggrund for forlængelsen
I forbindelse med situationen med COVID-19 har en række aktører i branchen sendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen, Boligministeren og Erhvervsministeren om en midlertidig dispensation for fristerne for udsendelse af forbrugsregnskaber, som er blevet godkendt.
Fristforlængelsen er godkendt i lovforslag L 158 og vedtaget den 31. marts 2020, og det er på det grundlag, at fristen er forlænget til den 4. oktober 2020.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/2-2020.

Referat fra bestyrelsesmødet d.18/2-2020.

 

Tilstede. Marianne, Lars, Cristine, Dinah og Ulla

Afbud. Carsten.

 

Ad.1. Serviceaftale med Østblik VVS.

           Serviceaftale er indgået og underskrevet. 750 pr. varmekælder = 1500 kr. i alt.

Ad.2. Jordstykke ved hegn mod metroen/p-plads mellem Søvang I og II.

           Thomas (vicevært gård I) klargør jordstykket og derefter lægges der brosten af

           Lars Christiansen. 

Ad.3. Stigstrenge Engmarken.

           Stigstrenge Engmarken 13 tv bad er lavet.

           Stigstrenge i badeværelser, Engmarken 15 th. laves i uge 9.

Ad.4. Tag på begge ejendomme.

           Der har været en fagmand forbi, for at kigge på tag. Gennemgik begge

           ejendommes tag. Umiddelbart skøn, er at tagene kan holde ca.30 år endnu. 

Ad.5. Vinduer.

           Vi har 2 defekte vinduer på trapperne i SØ I. Vrøgum er kontaktet for at få en

           pris på nye. 

Ad.6. Affaldscontainere.

           Marianne kontakter igen den ansvarlige i kommunen. Dette for at få justeret

           antallet af containere, til sorteret affald.

Ad.7. Klapborde til fællesrum.

           2 stk. sammenfoldelige borde købes til fællesrum. Marianne og Carsten er

          ansvarlige, for køb. 

 

        Ad.8. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

           Der er ingen juridiske muligheder, vi kan henvise til, for at få arbejdsbiler væk

           fra private p-arealer.

           

Ad.9. Fordøre i begge ejendomme.

          Vi har fået tilbud hjem på udskiftning af fordøre i alle opgangene. Kun for at

          få overblik over priserne.

Ad.10. Bagdøre og andre nye døre.

             Slorup kommer og tjekker dørlåse. Flere fungerer ikke optimalt.

             Carsten har kontakten. 

Ad.11. Elimar.

             Udendørsstik, til bl.a. juletræerne er sat op i begge gårdene.  På gavlen

             ved nr. 21, vil der blive opsat lys ved containerne  

Ad.12. Juletræsrør.

             Permanente rør til juletræer i græsset, bliver sat i græsset i begge gårde 

             i løbet af året.

Ad.13. Revisor.

             Carsten og Marianne, arbejder på at få et nedslag i prisen på de opgaver 

             revisionsfirmaet udfører for foreningen.

Ad.14. Saltspreder

             Vi har problemer med rust på vores næsten nye saltspreder, Carsten

              kontakter Svenningsen, hvor den er købt.

 Ad.15. Planter i opgangene.

            Cristine har kontaktet beboer omkring planter på reposer i opgang.

            urtepotter direkte på gulv kan lave mærker og ødelægger linoliumet.

 

           

Ad.16. Ejerforeningens kontakt til kommunen.

             Lars er kontaktperson i forhold til renovation og rotter m.m.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.17.03.2020 kl.19.

d.21.04.20, 19.05.20, 16.06.20 og 18.08.20

 

Referent. Ulla

             

 

           

Lukker for vandet

Så er det i dag at der lukkes for vandet.
Vi skal have skiftet forsyningsrørene til koldt/varmt vand. Det er fra Engmarken 11 til Engmarken 15. Altså Søvang I.
Det tager et par dage. Der åbnes for vandet igen sidst på eftermiddagen alle dage.
Carsten.

Bestyrelsesmøde referat januar 2020

Bestyrelsesmøde referat januar 2020.

Tilstede. Cristine, Dinah, Marianne, Carsten og Ulla

Afbud. Lars.

 

Ad.1. Aktivitetslisten.

           Intet nyt.

 

Ad.2. Serviceaftale med VVS Østblik.

           Inden serviceaftalen med VVS Østblik underskrives og lægges i dropboks, skal

           der stilles afklarende spørgsmål, til de oplyste priser for servicen, og hvem der 

           bestemmer, hvornår det månedlige VVS besøg, i varmekældrene finder sted.

           Marianne er ansvarlig.

           Viceværterne i begge ejendomme holder stadig øje med vandtryk og

           vandpåfyldning, hvis nødvendig.

Ad.3. Plads ved fælles p-plads mellem gård I og II.

          Pladsen indtil hegnet klargøres af Thomas, vicevært gård I, og laves derefter

          færdig, af Lars Christiansen. Omkostning ca.11.000 kr. Efterfølgende kommer

         der, et nyt  lag grus på pladsen.

         Optagning af brosten ved gård I og grus/asfaltering 35.000 kr. ( er aftalt og skal

         laves).

 

Ad.4. Engmarken 11-15.(højre side).

           Rør på loftet skal laves. Stigstrenge, koldt/varmt vand. Tilbud fra Østblik

           66.000 kr. uden moms.

Ad.5. Cykeloprydning.

         Ulla laver opslag om oprydning og seddel til den enkelte lejlighed.

          Opslaget kommer ud i marts måned, med en frist på 1 måned, til at få strips på

          cykler, man ejer.

 

Ad.6. Gennemgang af tagene på ejendommene.

           En murer skal vurderer tagene. Dinah spørger sin tømrefar, om han kender en

           murer der kan gøre det.

Ad.7. Vinduer i for- og bagopgang.

           Søvang alle 17 2, baggangen og Engmarken 15 1 – vindue til højre, fortrappen.

           Vinduernes beslag/hængsler er gået i stykker og der skal nye på, hvis vi skal

            kunne åbne dem igen. 

            Carsten kontakter Vrøgum vinduer og får et tilbud på hvad det koster, og om

           de kan ordnes.

Ad.8. Affaldscontainere.

           Marianne aftaler justering af antal containere med kontaktperson på

           Kommunen.

Ad.9. Fælles arbejdsweekend.

          Forslag om at bruge en arbejdsweekend/dag på at få i stand sat ”det lille

         fællesrum i gård I”. To nye sammenklappelige borde købes.

         (Marianne/Carsten). Vi finder tid til arbejdet i april/maj 2020.

         bestyrelsesmødet d.17.marts laves indkaldelsen.

Ad.10. Arbejdsbiler på ejendommenes private p-pladser.

            Carsten kontakter administrationen/Tina for at høre om vi har juridisk

            mulighed for, at hindre beboernes arbejdsbiler i at parkerer på private p-

            pladser.

Ad.11. Blomsterkasser gård I.

             Vi indhenter et tilbud på hvad det vil koste.

          Hoveddøre gennemgås for, at se om de kan repareres yderligere. Dinah

          kontakter sin far, der er tømrer, for at få et fagligt tjek af dørene.

          Dette for at finde ud af hvad vi skal foretage os, med hensyn til hoveddørene i 

          ejendommene.

 

Ad.12. Træbygning gård II.

             Bygningens træ er i en dårlig forfatning. Det er konstateret, men ikke højt

             prioriteret, at gøre noget ved det nu.

             Låge og hegn til haven i gård II, trænger til maling.

             Låge i gård II til gaden. Dinah spørger sin far, der er tømre, om det er muligt,

            at flytte den længere ud.

Ad.13. Elimar, lys.

             Der skal laves ude stik i begge gårde. Der skal en lampe på endevæg i gård II.

             Carsten kontakter Elimar.

             

             Der skal platforme i græsset i begge gårde, til juletræerne. Marianne har

             indhentet tilbud, og der er sagt ok for at få det lavet.

Ad.14. Revisor.

             Vi beholder den eksterne revisor vi har nu, men Marianne og Carsten

             kontakter revisoren, for at snakke om prisen for den revision, de udfører.

             Hvis den kan forhandles lidt ned prøves det.

Ad.15 Saltspreder.

            Vi undersøger om vi kan gøre noget ved den vi har og hvad nyt vi kan få der

            kan holde til salt uden at ruste. 

Ad.16. Planter i opgangene.

             Vi vil have planter i opgangene væk fra gulvene på fortrapperne. Står de

             direkte på gulvet ødelægger krukkerne linoleummet.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.18.februar kl.19.

Referent. Ulla Holm.

 

 

Nytårstaffel

Nytårstaffel 31. December kl. 12:00 i fællesrummet Søvang I. Alle beboere inviteres til lidt vådt og sødt til ganen. Og så kan vi ønske hinanden godt nytår.