Spring til indhold

Husorden

Ordensreglement.

Ordensreglementet skal være med til at sikre et godt naboskab, hvor der vises hensyn og respekt naboerne imellem.

Ifølge § 15 stk. 6 i vedtægterne for ejerforeningen fremgår det at medlemmerne skal efterkomme de af Bestyrelsen fastsatte ordensregler. I det følgene er disse ordensregler beskrevet.

Affald

Du har pligt til at sortere affald inden bortkastning. Affaldscontainerne er kun til dagrenovation. Husk, skarpt affald skal være ekstra indpakket. Af hygiejniske grunde skal al affald pakkes ind i affaldsposer inden bortkastning

Glas, batterier, pap og papir skal i containerne til formålet. Alt andet affald skal du selv bortskaffe via genbrugspladserne i kommunen. Hvis du har større ting, der skal bortskaffes, f.eks. møbler, gulvtæpper, køleskabe, skal du selv sørge for dette.

Se mere under Renovation og affald.

Lofter

Af hensyn til brand, tyveri m.m. skal dørene til lofterne skal altid være lukkede og låst.

Til hver lejlighed hører et loftrum. Ønsker man et ekstra loftrum, kan man få tildelt dette hos bestyrelsen, når der er ledige rum.

Såfremt en ejer har rådighed over flere end 2 loftrum, må vedkommende på bestyrelsens foranledning afgive et eller flere rum, når en anden beboer har mindre end 2 rum. Loftrummet skal være tømt inden 3 måneder efter bestyrelsens henvendelse til ejeren.

Beskadigelser

Er en ejer, dennes lejer eller medlemmer af dennes husstand, eller gæster skyld i forurening eller skader på ejerforeningens ejendom, bærer ejeren det fulde økonomiske ansvar for rengøring eller istandsættelse af det ødelagte.

Utætheder og indslag af regn og sne, samt enhver beskadigelse af ejendommen og ejendommens

inventar, skal straks anmeldes til en vicevært eller medlem af bestyrelsen.

Biler og motorcykler

Skal parkeres hensigtsmæssigt – læs mere under parkering.

Cykler og knallerter

Skal placeres i cykelskure eller i cykelstativerne. Haverne, havegangene og området foran hovedtrapperne skal ikke bruges til cykel eller knallertparkering.

Et par gange om året vil viceværterne sætte sedler på de cykler, der ikke bliver brugt med henblik på at fjerne dem. Hold øje med din cykel hvis du ikke bruger den tit.

Aflåste cykelskuer fordeles af bestyrelsen efter venteliste.

Forsikringsforhold

Ejerforeningen har forsikret bygningerne for brandskader, svampe eller insektangreb samt glas- og kummeskader.

Kommer du til at beskadige eller ødelægge inventar eller installationer, og skaden ikke er dækningsberettiget, er du selv erstatningsansvarlig.

Vi gør opmærksom på, at skader, der opstår på dit indbo i lejligheden eller loftrum, som følgevirkning af skade på bygninger, eller skader på tøj, som opstår ved brug af maskiner i fællesvaskerier, ikke er dækket af boligforeningens forsikringer. Du bør i egen interesse derfor tegne en indboforsikring, som dækker disse forhold.

Fællesarealer

På ejendommens trapper må der ikke henstilles private ejendele.
Henstilling af barnevogne i opgangene aftales med dine naboer.

Havemøbler, hynder og parasoller

I begge haver findes der havemøbler, hynder og parasoller til fri afbenyttelse. Behandl dem som var de dine egne og sørg for, at de ikke overnatter under åben himmel. Der er skure i begge haver hvor der er plads til opbevaring.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i ejerforeningen. Dog skal du som lejer være opmærksom på, at din udlejer kan have afgrænset sig fra dette i din lejekontrakt. Husdyr skal føres i snor på trapper og i haver. Husdyr må ikke luftes på fællesarealerne. Sker der uheld, skal der straks samles op.

Radiatorer

Når varmen slukkes centralt i foråret, så lad venligst dine radiatorer stå på 5 i hele sommerperioden, dette for at undgå at radiatorventilen sætter sig fast, og dine radiatorer ikke virker, når det bliver vinter igen.

Når der tændes for varmen igen i efteråret, så lad radiatoren stå på 5 i mindst 5-6 timer, på den måde bliver systemet godt ventileret, og det sikrer en jævn varmefordeling i hele ejendommen.

Rygning

Det er tilladt at ryge i egen bolig. Iflg. “Lov om røgfri miljøer”, er det ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer som f.eks. trappeopgange, vaskeri, lofter mm. Desuden er der opsat brandalarm på alle lofter og trapper, som er forbundet, og som alle vil blive aktiveret af cigaretrøg.

Cigaretskod må ikke smides på fællesarealerne og ej heller i potteplanter og bede.

Støj

Brug af støjende værktøj – tag hensyn til dine naboer og stop senest kl. 21.
Vaskemaskiner installeret i lejligheder, må ikke benyttes efter kl. 22.
Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik og ser fjernsyn.
Hvis du skal renovere lejlighed eller holde fest, så husk lige at informere dine naboer, så vi kan bibeholde det gode naboskab.

Vinduer

Ved udskiftning af vinduer skal følgende iagttages:

  • Nye vinduer skal være af træ.
  • Hver vinduesramme skal være delt i 3 felter, samt overholde brandmyndighedernes mindstemål.
  • Ydersiden af vinduerne skal være hvidmalede. Ejerforeningen betaler udgifterne til indkøb af maling og grundmaling mod aflevering af kvittering.
  • Når man skifter og maler vinduer er man erstatningspligtig for skader påført ejendommen herunder facader og gangarealer. Det betyder at når man hyrer en lift for at få adgang til maling og udskiftning af vinduer, så skal man sørge for, at der lægges hårde køreplader ud for at beskytte flisebelægningen i gårdene. Gummimåtter er ikke tilstrækkelige.
  • Læs mere – bla. vejledning.

Udluftning

Det er vigtigt, at du dagligt lufter ud i lejemålet for at fjerne kondensvand og fugt. Luft ud 2-3 gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen. Du bør også åbne indbyggede skabe ofte. Det er ikke en god idé at lukke for varmen og lade vinduer stå åben hele dagen. Dette giver let kuldeskjolder og skimmel på vægge.

De udvendige udluftningskanaler i soklen må ikke stoppes eller dækkes med flamingo, skumgummi og lignende. Hvis ventilationen under bygningen stoppes, risikerer vi råd og svamp. Af samme årsag er der specielle hensyn, der skal tages, når man isolerer gulvet i stueetagen. Rådfør dig altid med en byggesagkyndig.

Med venlig hilsen og ønsket om et godt naboskab
Bestyrelsen